duminică, 24 martie 2013

Regulament- extras


                    
   H)   SANCŢIUNI  APLICATE  ELEVILOR
 Elevii care săvârsesc fapte ce aduc atingere legilor în vigoare şi prezentului regulament vor fi sancţionaţi, în funcţie de gravitatea faptelor cu:
a) observaţia individuală şi mustrarea în faţa clasei;
b) mustrarea în faţa clasei, a Consiliului Elevilor,a Consiliului Profesoral;
c) mustrare scrisă;
d) retragerea, temporară sau definitivă, a dreptului de a participa la activităţile din cercurile şi cluburile organizate în şcoală şi în afara  şcolii;
e) retragerea temporară  a bursei;
f) eliminarea din şcoala pentru o perioada de 3-5 zile(această măsură se va aplica şi în cazul când elevii au fost prinşi fumând sau consumând băuturi alcoolice, ei vor fi consemnaţi absenţi în catalog şi vor efectua munci în folosul şcolii);
g) nu se permite accesul în şcoală elevilor care se prezintă în ţinută ce contravine prezentului regulament şi se consemnează absenţa în catalog;
h) prezentarea în faţa tuturor elevilor a celor care se abat de la regulamentul şcolar;
i) mutarea, temporară sau definitivă, la altă clasă paralelă;
j) pierderea definitivă a bursei;
k) mutarea disciplinară, temporară sau definitivă, la altă şcoală.
·         Notă: - Este obligatoriu ca înştiinţarea elevilor propuşi pentru sancţionare să fie făcută înainte de întrunirea şedinţei în care se decide sancţionarea.
·         Notă: -Prezentarea la şcoală fără ţinuta care este considerată uniformă atrage după sine interzicerea accesului în şcoală şi/ sau sancţionarea elevului în conformitate cu prevederile  prezentului regulament.
·         Notă: - Sancţiunile pot fi însoţite de scăderea notei la purtare.
                               - Aceste sancţiuni se vor aplica şi elevilor care sunt găsiţi în                                  cafenele, baruri, cluburi  etc, în timpul programului şcolar.
·         Notă: - La 10 absenţe nemotivate vor fi avertizaţi părinţii, după care   la fiecare alte  10 absenţe nemotivate se va scădea câte un   punct la nota de la purtare;
·         Notă: -Pentru deteriorarea bunurilor materiale ale şcolii, cei vinovaţi vor plăti contravaloarea reparaţiei şi/sau se va scădea nota la  purtare,în funcţie de gravitatea faptei;
                -Elevii vinovaţi de deteriorarea bunurilor şcolii vor plăti toate                  lucrările necesare reparaţiilor. În cazul în care vinovatul nu se   cunoaşte, răspunderea materială devine colectivă( a grupului, a clasei), părinţii acestora trebuind să paricipe financiar la recuperarea/ repararea / remedierea daunelor  pricinuite.
·         Notă: -Elevii surprinşi copiind în timpul tezelor sau al altor lucrări  scrise primesc nota după aprecierea profesorului, iar fapta lor  poate fi sancţionată cu scăderea notei la purtare pe semestrul   respectiv.
La prima abatere, elevul va fi atenţionat, apoi se va scădea un punct la purtare pentru următoarele:
-          folosirea telefonului mobil în timpul orei;
-          jignirea colegilor şi a personalului din şcoală;
-          introducerea în şcoală a obiectelor tăioase, dure, ascuţite;
-          folosirea jocurilor şi a aparatelor electronice în timpul orelor;
-          părăsirea incintei şcolii în timpul orelor;
-          ţinuta necorespunzătoare, lipsa repetată a uniformei;
-          deranjarea orelor de curs;
-          aruncarea obiectelor pe fereastră;
-          distrugerea bunurilor şcolii sau ale colegilor;
-          joaca cu apa sau cu zăpada în incinta şcolii;
-          neprezentarea carnetului de note la solicitarea profesorului.
Se vor scădea două puncte la purtare pentru următoarele:
-          fotografierea în incinta şcolii;
-          agresarea fizică a colegilor;
-          jignirea profesorilor;
-          ameninţarea cu obiecte dure, ascuţite şi tăioase;
-          fumatul şi consumul de băuturi alcoolice;
-          distrugerea manualelor fără achitarea contravalorii;
-          distrugerea carnetului de note;
-          introducerea persoanelor străine fără acordul cadrului didactic de serviciu, sau al dirigintelui,sau al conducerii şcolii.
 Se vor scădea trei sau mai multe puncte la purtare pentru abaterile grave:
-          agresarea fizică a personalului din şcoala sau a colegilor;
-          manifestări obscene în şcoală şi în afara ei;
-          realizarea/ aducerea/ distribuirea de materiale pornografice şi difuzarea lor;
-          distugerea bunurilor şcolii fără înlocuirea sau achitarea contravalorii lor;
-          folosirea obiectelor dure, ascuţite,tăioase pentru agresarea celor din jur.
    Scăderea notei la purtare va fi însoţită şi de alte sancţiuni din regulament (literele c-f). Conform adresei ISMB Nr.22772/05.12.2007, urmare a Ordonanţei de Urgenţă Nr. 141/2001, articolul 2, aliniat 1 şi articolul 5 şi Legii Nr. 398/2002, articolul 18, aliniat 1, litera a, elevii care recurg la ameninţări cu bombe sau alte materiale explozive sau la alertarea falsă a dispeceratului pentru apeluri de urgenţă vor fi sancţionaţi prin eliminare trei zile şi scăderea notei la purtare la patru. Aceste abateri constituie acte de terorism sau contravenţii şi intră sub incidenţa legii penale.
           Aplicarea sancţiunilor va fi efectuată astfel:
a) de diriginte sau director pentru punctele de la „a” la „d”;
b) de Consiliul profesorilor clasei sau director pentru punctele de la „e” la „h”;
c) de Consiliul profesoral pentru punctele de la „i” la „k” , la propunerea Consiliului profesorilor clasei sau a directorului.
Notă:   Scăderea notei la purtare se va face în funcţie de gravitatea abaterii.
- Contestaţiile privind sacţiunile se vor adresa Consiliului de Administraţie în termen de 5 zile de la aplicarea sancţiunii. Răspunsul la contestaţie va fi dat în termen de 30 de zile. În cazul în care contestaţia se menţine, aceasta va fi adresată pe cale ierarhică instituţiilor supraordonate şcolii.
-  (1) Sancţiunile aplicate elevilor sunt cele prevăzute la Secţiunea a 6-a din  ROFUIP, respectiv art. 118-134.
-    (2) Toate sancţiunile vor fi aduse la cunoştinţa părinţilor şi vor avea drept  scop eliminarea din comportamentul elevilor a abaterilor disciplinare.
- Învăţătorii şi diriginţii au obligaţia ca înainte de aplicarea unei sancţiuni să consulte ceilalţi consilieri şcolari şi să înştiinţeze consilierul educativ şi/sau conducerea unităţii.
- Pentru cazurile mai grave sancţiunile  vor fi aplicate în colaborare cu organele  a-
bilitate.                                              
I)  RECOMPENSE:
              Recompense pentru o buna conduita şi rezultate remarcabile la învăţătură:
-          evidenţierea în faţa clasei;
-          evidenţierea de către director în faţa colegilor de şcoala şi a Consiliului profesoral;
-          comunicare scrisă părinţilor cu menţionarea faptelor deosebite pentru care este evidenţiat;
-          trimiterea cu prioritate în excursii;
-          vizionarea gratuită a unor spectacole;
-          acordarea de premii, diplome, insigne;
-          acordarea de burse de merit sau alte recompense materiale;
-          la sfârşitul anului şcolar, elevii cu rezultate foarte bune la învăţătură sau la concursurile şcolare, vor primi diplome şi premii din fondurile şcolii sau din donaţii şi sponsorizări;
-          premii de excelenţă şi onoare pentru absolvenţii claselor a VIII-a.
      La sfârşitul anului se vor acorda premii elevilor care au obţinut următoarele trei medii (dar nu mai mici de 9,00) şi menţiuni elevilor care au obţinut următoarele trei medii (dar nu mai mici de 8,50).
                                   

Niciun comentariu: