vineri, 15 martie 2013

Personal didactic auxiliar

Personalul didactic auxiliar al scolii noastre:
1. secretar sef Sirbulescu Maria
2. analist Gidoi Ioana
3. bibliotecar Predescu Carmen
4. pedagog Di Nicola Florentina

Niciun comentariu: