vineri, 29 martie 2013

Copilul si copilaria de ieri si de azi- proiect Va invitam sa participati la concursul municipal "Copilul si copilaria de ieri si de azi"ce figureaza in calendarul activitatilor educative ale ISMB.

Argument
Copilul de orice vârstă şi din orice timp a însemnat viitorul atât al familiei, dar şi al societăţii din care făcea parte. Copilul ocupă un loc atât în cadrul familiei cât si în cadrul societăţii, aceşti factori acţionând asupra dezvoltării sale, influenţându-i existenţa viitoare. Copilul este considerat nu doar urmaşul unei familii, cel care reprezintă viitorul familiei sale, o şansă pentru o viaţă mai bună, ci şi viitorul societăţii însăşi. Dacă nu ai grijă de copii de la cea mai fragedă vârstă, ce se va întâmpla cu societatea de mâine compusă din copiii de ieri?
Copilul era, conform definiţiei din „Enciclopedia română”a lui Diaconovich, „omul de la naştere până la etatea pubertăţii,” iar copilăria, „vârsta fragedă în care omul nu se bucură încă de toate drepturile cetăţeanului,” ceea ce ar însemna că acesta deţinea anumite drepturi care atunci când va deveni major va putea să şi le exercite în întregime. Copilul era văzut în secolul al XIX-lea ca o plantă care trebuia îngrijită din primii ani ai vieţii pentru avea o grădină plină cu flori crescute frumos care să bucure ochiul privitorului şi a celui care le foloseşte.
Copilăria reprezintă frumusețea, puritatea sufletului, o vârstă a inocenței. Cine mai bine decât ei, copiii, să o reprezinte prin creații literare și plastice?
Concursul ” Copilul şi copilăria de ieri și de azi” îşi propune să antreneze copiii în activităţi prin care să-şi formeze priceperi şi deprinderi care să le dezvolte potenţialul creator şi să-şi dezvolte simţul artistic.
            Acest proiect oferă prilejul abordării interdisciplinare în stimularea creativităţii elevilor şi dezvoltării capacităţilor artistice.Regulament de organizare


CAP. I  DISPOZIŢII GENERALE
 • Prezentul Proiect Național „Copilul și copilăria de ieri și de azi” are ca formă de realizare: CONCURSUL;
 • De modul de organizare si de buna desfasurare a acestui proiect se ocupa echipa de proiect.

CAP. II  ATRIBUŢIILE ȘI RESPONSABILITĂŢILE ECHIPEI DE PROIECT
 • Elaborează proiectul educaţional şi îl pune la dispoziţia instituţiilor partenere pentru dezbatere și aprobare/avizare;
 • Constituie echipa de cadre didactice care vor avea atribuţii de evaluare şi jurizare a lucrărilor din concurs;
 • Mediatizează proiectul;
 • Se ocupă de colectarea lucrărilor sosite, de securitatea acestora pe perioada dintre primire şi expunere, de organizarea expoziţiei în etapa de evaluare a proiectului;
 • Elaborează diplomele și se ocupă de semnarea si distribuirea acestora;
 • Evaluează lucrări din punct de vedere al cerinţelor din Regulamentul de organizare.

CAP. III  OBLIGAŢIILE ECHIPEI DE PROIECT
 • Să intre în posesia tuturor lucrărilor care sosesc prin postă;
 • Să depoziteze într-un mod sigur lucrările/coletele;
 • Să organizeze expoziţia astfel încât toate lucrările să fie afişate;
 • Să se încadreze în timpul precizat în etapele de desfăşurare ale proiectului;

CAP. IV   OBLIGAŢIILE PARTICIPANŢILOR
 • Să se înscrie în concurs;
 • Să conceapă lucrări originale care se înscriu în cerinţele şi tema proiectului

CAP. VI   ETAPELE PROIECTULUI
·        Lansarea şi postarea proiectului pe site-ul  www.didactic.ro (martie  2013); 
·        Înscrierea participanţilor  din București pe e-mail: liviaurora@yahoo.com, în perioada 25.03- 26.05.2013
·        Derularea activităţilor conform calendarului activităţilor  de către toate unităţile şcolare înscrise în proiect;
·        Trimiterea lucrărilor artistico-plastice și literare ale copiilor,  prin poştă, în perioada: 25.03- 26.05.2013 (data poştei);
·        Amenajarea expoziţiei, evaluarea lucrărilor şi premierea acestora: 27.05-31.05.2013
·        Expedierea diplomelor de premii/participare: 01.06-14.06.2013


CAP. VII  REGULAMENTUL DE DESFĂȘURARE AL PROIECTULUI
P      Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere, trimisă la următoarea adresă de e-mail: livia_aurora@yahoo.com cu rugămintea de a respecta termenul limită (25.03-26.05.2013).
P      Creațiile literare vor fi trimise atât prin e-mail: livia_aurora@yahoo.com , cât și prin poștă.
P      Lucrările vor fi trimise prin poştă (respectând data limită: 25.03-26.05.2013– data poştei), într-un plic A4 . Alături de lucrări mai puneți un plic A4 timbrat și autoadresat.Toate acestea le veti expedia pe adresa:
 Scoala Gimnazială NR. 163 ( pentru prof. înv.primar. Chițu Aurora-Livia)
Calea Giulesti, nr.54, sector 6 Bucuresti
P      Fiecare cadru didactic poate participa cu cate 2 lucrări pentru fiecare secţiune.
P      Lucrările copiilor trebuie să respecte tema dată, să fie pe foi A4, utilizând materiale şi tehnici de lucru la alegere. Pe fiecare lucrare, în partea dreaptă, jos, va fi o etichetă pe care se va menţiona:
§         Numele şi prenumele elevului/copilului
§         Școala
§         clasa
§         Localitatea/Sectorul
§         Titlul lucrării
§         Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător
§         Adresa de e-mail a cadrului didactic/unitatea de învăţământ.

P      Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica compoziţiei, acurateţea lucrării. Se interzice intervenţia cadrului didactic, acele lucrări vor fi descalificate din concurs.
P      Jurizarea se va face de cadre didactice cu atribuţii în acest sens (profesori de specialitate, învățătoare);
P      Se vor acorda premii I, II, III, menţiuni şi diplome de participare pentru copii. Diplomele se expediază  și în format electronic, la adresa de e-mail a îndrumătorului.
P      Fiecare cadru didactic va primi diplomă de participare și în format electronic, la adresa menţionată la înscriere.
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs municipal de creaţie şi îndemânare
-- editia I -
2013


● NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC:
_________________________________________________

● PROFESIA:
_________________________________________________

● UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
_________________________________________________

● ADRESA DE CONTACT (telefon, e-mail, domiciliu):
________________________________________________
________________________________________________Tabel cu participanţi

Numele şi prenumele elevului
Clasa
Secţiunea
Titlul lucrării

1.2.3.4.5.6.MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
INSPECTORATUL ŞCOLAR Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Școala Gimnazială NR. 163 Bucureşti
Calea Giulesti, 54, sector 6 Bucuresti
Tel./fax: 0212201018
e-mail: scoala163@yahoo.com
 PROTOCOL DE COLABORARE
ÎN CADRUL PROIECTULUI MUNICIPAL DE  CREAŢIE  LITERARĂ , PLASTICĂ,
ABILITĂŢI PRACTICO-APLICATIVE
” Copilul și copilăria de ieri și de azi”

Încheiat între Școala Gimnazială NR. 163 Bucureşti,  reprezentat prin director, prof. Veninatu Iuliana și prof. înv. primar Chițu Aurora Livia, institutor, Crăciun Nicoleta Roxana, prof. inv. primar Bugan Pompilia şi
Şcoala/instituţia ..................................................................................,str.........................................................
nr...........,localitatea............................................,judeţul...................................,tel..........................,
fax....................................,e-mail........................................................... reprezentată prin director, ....................................................... și ................................................................................  în calitate de partener.
Prezentul protocol s-a încheiat avându-se în vedere următoarele condiţii:
- respectarea Legii învăţământului, a Statutului personalului didactic şi a Regulamentului de
  organizare şi funcţionare a instituţiilor implicate;
- urmărirea şi creşterea prestigiului instituţiilor şi dezvoltarea relaţiilor comunitare;
- eficientizarea procesului instructiv-educativ ţinându-se cont de potenţialul educativ al activităţilor extraşcolare şi de nevoia întăririi relaţiei dintre educaţia şcolară şi cea extraşcolară.

Organizatorii au obligaţia:
- să mediatizeze organizarea concursului;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să organizeze expoziţia lucrărilor;
- să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
Partenerii se obligă:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să selecteze şi să expedieze lucrările elevilor pe adresa şcolii coordonatoare;
- să distribuie cadrelor didactice şi elevilor participanţi diplomele primite.
În acest sens, Şcoala....................................................................., va desfăşura activităţile stabilite în proiect, realizând obiectivele vizate.
Școala Gimnazială NR. 163 Bucureşti va monitoriza desfăşurarea activităţilor, va face evaluarea finală şi va face cunoscute rezultatele.

Prezentul protocol de colaborare se încheie în 2 (două) exemplare şi intră în vigoare de la data semnării, fiind valabil pentru perioada februarie 2013- iunie 2013.

Școala Gimnazială NR. 163 Bucureşti                                                           ŞCOALA
                                                                                  
   Nr....................din..........................                           ..............................................................................                                                       
                                                                                                 Nr........din................                                                                                     
Director,                                                                                               Director,Niciun comentariu: